Skip to main content

Ti Autonomous Territorial Government of the Wampis Nation (GTANW)babaen kadagiti grupo ti panagmanehar dagiti komunidad ti San Juan, Puerto Juan, Sánchez Cerro, ken San Francisco de Chiwaza iti Distrito ti Morona, Probinsia ti Datem del Marañón, ket mangiruar iti 3,205 nga urbon ti Duyaw -spotted river turtles “Taricaya” ken 75 nga urbon ti Arrau turtles “Charapa” iti bukod da a danaw idi maika-6, maika-7, ken maika-8 ti Disiembre 2023. Daytoy nga aktibidad ket mangmarka ti panangrugi ti panagsubli dagiti populasion ti pawikan iti danum (taricaya ken charapa) iti labneng ti Karayan Morona, iti uneg ti hurisdiksion ti Wampis Nation’s territory.

Daytoy a trabaho ti panagmanehar ti populasion ket tinarabay babaen ti proyekto a Transformative Pathways ken ipatpatungpal ti GTANW. Nangrugi dagiti aktibidad idi Hulio babaen ti pannakabigbig dagiti naikumit a komunidad, pamilia ken indibidual, a napapigsa ti paglainganda babaen ti panagsanay iti nadumaduma a proseso a mainaig iti panangtarawidwid iti pawikan. Nangrugi daytoy a trabaho babaen ti panagurnong kadagiti itlog manipud iti natural nga aglawlaw ken kalpasanna panagmula kadagitoy kadagiti semi-natural nga aplaya kadagiti komunidad. Iti dagup na, 138 nga umok ti Taricaya ken 5 nga umok ti Charapa ti natarawidwid.

Babaen iti daytoy a proyekto, espesipiko a panggep ti GTANW a pagtalinaeden ti potensial ti biodibersidad na, a mangpadur-as kadagiti autonomous management instruments tapno masigurado ti panagturay da iti daga. Babaen iti daytoy nga aramid, patalgedan manen ti GTANW ti panagkumitna iti pannakakonserba dagiti natural a gameng iti uneg ti teritoriona.

Pannakaipasngay dagiti pawikan a Taricaya iti CC.NN