Skip to main content

เครือข่ายข้อมูลชนเผ่าพื้นเมือง (Indigenous Information Network – IIN)

เครือข่ายข้อมูลชนเผ่าพื้นเมือง (Indigenous Information Network – IIN)เครือข่ายข้อมูลชนเผ่าพื้นเมือง (Indigenous Information Network – IIN) ทำงานในประเด็นการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นที่ผู้หญิง เด็ก เยาวชน และกลุ่มคนที่เปราะบางอื่นๆ ในชุมชน IIN ตระหนักดีว่า “การอนุรักษ์และการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเราเป็นกุญแจสำคัญ เนื่องจากเราต้องพึ่งพาสภาพแวดล้อมเพื่อความอยู่รอด”

IIN เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร (NGO) ซึ่งดำเนินการโดยอาสาสมัคร โดยจดทะเบียนในสาธารณรัฐเคนยา องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านข้อมูลผ่านสื่อและช่องทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมือง การดำรงชีวิต และการต่อสู้เพื่อความอยู่รอด

องค์กรมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูล กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชน และกิจกรรมรณรงค์เพื่อสนับสนุนชนเผ่าพื้นเมือง ผู้หญิง เด็กหญิงและชาย เยาวชน และชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอื่นๆ ในภูมิภาค

ประเทศ : ประเทศเคนยา
เว็บไซต์ : Indigenous Information Network
Twitter: IIN Kenya
Facebook: IIN Kenya

Dialogue discussion among the Samburu community of Kiltamany on how they are going to work towards restoring biodiversity. Photo by Indigenous Information Network (IIN)
Dialogue discussion among the Samburu community of Kiltamany on how they are going to work towards restoring biodiversity. Photo by Indigenous Information Network (IIN)
Maasai Indigenous women carrying out restoration activity by nurturing their tree nursery in Transmara. Photo by Indigenous Information Network (IIN)
Maasai Indigenous women carrying out restoration activity by nurturing their tree nursery in Transmara. Photo by Indigenous Information Network (IIN)

Dashed line

งานหลักของ IIN:

  • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเน้นที่ข้อตกลงพหุภาคีต่างๆ ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
  • ปัญหาสุขภาพ รวมถึงอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศ
  • สิทธิสตรีและการสร้างกระแสความเสมอภาคระหว่างเพศ
  • การศึกษาซึ่งรวมถึงการศึกษาของเด็กผู้หญิง
  • ปัญหาเรื่องน้ำ ส่งเสริมการเข้าถึงน้ำสะอาดโดยการเก็บน้ำฝน การปกป้องแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าหากไม่มีน้ำสะอาด ชุมชนก็จะไม่มีสุขภาพที่ดี
  • การเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงการระดมทุนสำหรับชุมชนที่ทำงานด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีและเยาวชน
  • การคุ้มครองและการรักษาความรู้ดั้งเดิม ภาษา และการปฏิบัติทางวัฒนธรรม
  • สิทธิในที่ดินโดยมุ่งเน้นที่สิทธิสตรี การเข้าถึง และการเป็นเจ้าของที่ดินและทรัพย์สิน
  • การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเน้นที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
Training workshop at Naramam on biodiversity conservation and sustainable livelihood. Photo by Photo by Indigenous Information Network (IIN)
Samburu Indigenous Peoples doing Community Resource Mapping at Kiltamany. Photo by Indigenous Information Network (IIN)

Dashed line

บทบาทของ IIN ในโครงการเส้นทางการเปลี่ยนแปลง:

บทบาทของ IIN คือการช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการดำเนินโครงการภาคสนามและผ่านการทำให้แน่ใจว่าชุมชนเข้าใจสิทธิในที่ดินของพวกเขา

นอกจากนี้ IIN ยังร่วมมือกับ โครงการพัฒนาชนเผ่าพื้นเมืองเชพคิตาเล (CIPDP) ในการทำให้รัฐบาลเคนยาดำเนินการตามกรอบของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ทั้งสององค์กรทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มการยอมรับของชุมชนเหล่านี้ในฐานะผู้พิทักษ์รักษาสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเพื่อเสริมสร้างความพยายามของชุมชนในการฟื้นฟูและปกป้องดินแดนของพวกเขา รวมทั้งเพื่อกำหนดนโยบายระดับประเทศ

A degraded land in Naramam which we look forward to restore before the end of the project. Photo by Indigenous Information Network (IIN)
A degraded land in Naramam which we look forward to restore before the end of the project. Photo by Indigenous Information Network (IIN)

Dashed line

ที่เกี่ยวข้อง

Filter

โครงการปรับใหม่ เมษายน 2567

โครงการฉบับปรับใหม่นี้ จัดพิมพ์ในเดือนเมษายน …
11.04.24

การประชุมวิถีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองเป็นตัวบุคคล

นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 หุ้นส่วนโครงการสิบสองรา…
02.04.24