Skip to main content

วีดีทัศน์เรื่องนี้เป็นผลงานร่วมกันระหว่างองค์กร Life Mosiac และกลุ่มผู้นำชนเผ่าพื้นเมือง ทีมผู้สร้างวีดีทัศน์ และคณะที่ปรึกษาชนเผ่าพื้นเมืองจากแอฟริกา เอเชีย ละตินอเมริกา และโปลินีเซีย

บอกเล่าเรื่องราวภัยคุกคามที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เหตุฉุกเฉินต่างๆที่กระทบต่อสภาพภูมิอากาศ และการทำลายความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เรื่องราวที่เชื่อมโยงระหว่างกันต่อการสูญเสียซึ่งกำลังคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์โลก

เราได้ทราบข่าวจากแกนนำชนผ่าพื้นเมืองทั่วโลกกำลังเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนและเป็นแกนนำในการพัฒนาแนวทางแก้ไขเพื่อรับมือกับวิกฤติต่างๆเหล่านี้ และดำเนินการเรียกร้องให้ทุกคนแสวงหาหนทางสู่อนาคตที่คืนความอุดมสมบูรณ์ และเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกันเพื่อปกป้องชีวิตบนโลกนี้

ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกแบบมาสําหรับผู้ชมพื้นเมืองและเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับผู้อํานวยความสะดวกในชุมชนนักการศึกษาและผู้สร้างการเคลื่อนไหวที่มีทรัพยากรมากเกินไป

และเราหวังว่าการสร้างเครื่องมือชุดนี้ จะช่วยหนุนเสริมให้ชุมชนต่างๆ ที่จะกลายเป็นแหล่งเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่บริบทระดับโลกในการรักษา ดำรงไว้ และส่งเสริม ความหลากหลายและฟื้นฟูวัฒนธรรม และดินแดนของพวกเขาได้

ผู้สร้างหนังชนเผ่าพื้นเมือง

ผู้นำชนพื้นเมือง – บทสัมภาษณ์

ชุดวีดีทัศน์การเผชิญหน้ากับการสูญพันธ์ และการปกป้องวิถีชีวิต
บอกเล่าเรื่องราวภัยคุกคามที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ภาวะฉุกเฉินต่างๆที่กระทบต่อสภาพภูมิอากาศ และการทำลายความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เรื่องราวที่เชื่อมโยงระหว่างกัน ต่อการสูญเสียซึ่งกำลังคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์โลก

เราได้ทราบข่าวจากแกนนำชนผ่าพื้นเมืองทั่วโลกได้ดำเนินการขับเคลื่อนและเป็นแกนนำในการพัฒนาแนวทางแก้ไขเพื่อรับมือกับวิกฤติต่างๆเหล่านี้ และดำเนินการเรียกร้องให้ทุกคนแสวงหาหนทางสู่อนาคตที่คืนความอุดมสมบูรณ์ และเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกันเพื่อปกป้องชีวิตบนโลกนี้

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.lifemosaic.net/eng/news/facing-extinction-defending-life-english/