Skip to main content

ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมืองประเทศเปรู ชิราแพค (CHIRAPAQ Centre of Indigenous Cultures of Peru – CHIRAPAQ)

ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมืองประเทศเปรู ชิราแพค (CHIRAPAQ, Centre for Indigenous Cultures of Peru), เป็นสมาคมชนเผ่าพื้นเมืองที่พยายามส่งเสริมการเสริมสร้างเอกลักษณ์และสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในสังคม

พันธกิจของ CHIRAPAQ คือการสร้างเงื่อนไขเพื่อชีวิตที่มีเกียรติสำหรับชนเผ่าพื้นเมือง ผ่านข้อเสนอที่เอื้อต่อความต่อเนื่องในการพัฒนาระบบชีวิตชนเผ่าพื้นเมือง การส่งเสริมการจัดการองค์กรและประเมินกระบวนการที่เป็นไปที่เป็นเชิงรุก การรณรงค์นโยบายระดับประเทศและระดับนานาชาติ และการวางตำแหน่งของวัฒนธรรมและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมระหว่างต่างวัฒนธรรมที่สำคัญ

ความเท่าเทียมทางเพศ การต่อสู้กับการเหยียดเชื้อชาติ และการสื่อสารระหว่างวัยเป็นกุญแจสำคัญในการทำงาน ซึ่งนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2529 CHIRAPAQ ได้ทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญและนักเคลื่อนไหวในแอนเดียน(Andean) และอะเมซอน ด้วยมีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษที่จะส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และสตรีชนเผ่าพื้นเมือง

CHIRAPAQ ยังเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการชนเผ่าพื้นเมืองในระดับสากลและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในเครือข่ายการดำเนินการต่างๆ ที่มุ่งบรรลุผลในการป้องกันและการพัฒนาทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจของชนเผ่าพื้นเมือง

วิสัยทัศน์ของ CHIRAPAQ คือสังคมระหว่างวัฒนธรรมและประชาธิปไตยที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางเพศ ที่ซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีค่า และขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติเพื่อประโยชน์ของสังคมที่จะมีความยุติธรรมมากขึ้น

ประเทศ: ประเทศเปรู
เว็บไซต์: chirapaq.org.pe/es/
Twitter: @ChirapaqOficial
Facebook: @ChirapaqOficial

Migreth Berna López (22 years old), of the Yanesha people, in an exchange of knowledge. Community of Shiringamazu, district of Palcazu, province of Oxapampa, Pasco region. Photo: Luisenrrique Becerra Velarda, CHIRAPAQ.
Migreth Berna López (22 years old), of the Yanesha people, in an exchange of knowledge. Community of Shiringamazu, district of Palcazu, province of Oxapampa, Pasco region. Photo by Luisenrrique Becerra Velarde / CHIRAPAQ.
EN: Yanesha woman spinning. Central forest. Photo: Bruno Takahashi/ CHIRAPAQ.

ES (original): Mujer Yanesha hilando. Selva Central. Foto: Bruno Takahashi/ CHIRAPAQ.
Yanesha woman spinning. Central forest. Photo by Bruno Takahashi / CHIRAPAQ.
Fiorella López Manchari (37 years old) of the Yanesha people grows vegetables in her family's bio-garden. Unión de La Selva Native Community, district of Villa Rica, province of Oxapampa, Pasco region, Peru. Photo: Luisenrrique Becerra Velarde / CHIRAPAQ.
Fiorella López Manchari (37 years old) of the Yanesha people grows vegetables in her family’s bio-garden. Unión de La Selva Native Community, district of Villa Rica, province of Oxapampa, Pasco region, Peru. Photo by Luisenrrique Becerra Velarde / CHIRAPAQ.

Dashed line

งานหลักของ CHIRAPAQ:

  • เสริมสร้างความเป็นพลเมืองระหว่างวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองและทำให้มองเห็นปัญหาการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์และสังคม ผ่านการส่งเสริมการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายขององค์กรชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ เพื่อกำหนดความต้องการของพวกเขาในวาระสาธารณะ
  • ทำให้สภาพความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนเผ่าพื้นเมืองนั้นดีขึ้น ด้วยกลยุทธ์ที่จัดการกับความรุนแรงทางเพศ สุขภาพ และการศึกษา โดยเสริมสร้างความเป็นผู้นำของเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองที่จะทำการทำข้อเสนอในประเด็นเหล่านี้ แสวงหาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในชุมชนและรัฐของพวกเขา
  • ปรับปรุงพัฒนาด้านสุขภาพ เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร และการมีส่วนร่วมของสตรีพื้นเมืองให้มีพื้นที่ในการตัดสินใจ ผ่านการดำเนินการเฉพาะเพื่อต่อต้านความรุนแรงทางเพศรวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์
  • เสริมสร้างการจัดการของชุมชนและความเป็นเจ้าของพื้นที่โดยการฝึกอบรมผู้นำชนเผ่าพื้นเมืองรุ่นใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลมาจากความไม่มั่นคงทางที่ดิน การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และการขาดตัวแทนชนเผ่าพื้นเมืองในการแสดงออกทางการเมือง
Zoraida Tinco Maldonado (40 years old), of the Quechua people, harvests corn on her farm at the end of June. Community of Hualla, Hualla district, Victor Fajardo province, Ayacucho region, Peru. Photo: Luisenrrique Becerra Velarde / CHIRAPAQ.
Zoraida Tinco Maldonado (40 years old), of the Quechua people, harvests corn on her farm at the end of June. Community of Hualla, Hualla district, Victor Fajardo province, Ayacucho region, Peru. Photo by Luisenrrique Becerra Velarde / CHIRAPAQ.

Dashed line

บทบาทของ CHIRAPAQ ในโครงการเส้นทางการเปลี่ยนแปลง:

CHIRAPAQ สนับสนุนชุมชนเผ่าพื้นเมืองแอนเดียนและอะเมซอน ในการอนุรักษ์และการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เป้าหมายคือเพื่อเพิ่มการยอมรับและสนับสนุนสิทธิและความรู้ของชนเผ่าพื้นเมือง ภายใต้กลยุทธ์ที่รวมถึงการเสริมสร้างระบบการติดตามตรวจสอบชุมชนและระบบการปกครองดินแดน การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมความคิดริเริ่มที่นำโดยชุมชนและสร้างพื้นที่สำหรับการสนทนา ซึ่งได้ดำเนินการโดยมีความร่วมมือระหว่าง CHIRAPAQ กับชาวญาเนชา (Yanesha) และชาวเกอร์ซู (Quechua) ในเซลวาตอนกลาง (Selva Central) และอายากูโช (Ayacucho)

Sisters Mercedes and Edita, from the Quechua people, harvest sisa yuyo (wild turnip flower) a few minutes from their home. Saurama community, Saurama district, Vilcas Huamán province, Ayacucho region, Peru. Photo: Luisenrrique Becerra Velarde / CHIRAPAQ.
Sisters Mercedes and Edita, from the Quechua people, harvest sisa yuyo (wild turnip flower) a few minutes from their home. Saurama community, Saurama district, Vilcas Huamán province, Ayacucho region, Peru. Photo by Luisenrrique Becerra Velarde / CHIRAPAQ.