Skip to main content

รัฐบาลปกครองตนเองแห่งดินแดนแวมปิส (The Autonomous Territorial Government of the Wampis Nation – GTANW)

ชนเผ่าพื้นเมืองแวมปิส ก่อตั้งรัฐบาลปกครองตนเองแห่งดินแดนแวมปิส (The Autonomous Territorial Government of the Wampis Nation – GTANW) ในปี 2558 เพื่อปกครอง จัดการ และปกป้องดินแดนของตน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 1,327,760 เฮกตาร์ของป่าฝนที่ราบลุ่มทั่วลุ่มน้ำซานติอาโก/เคานัส (Santiago/Kanus) และ โมโรนา/คันกะอิม (Morona/Kankaim) ทางตอนเหนือของในป่าอะเมซอนประเทศเปรู

GTANW กำเนิดขึ้นตามกระบวนการที่เป็นธรรมชาติจากการต่อสู้ทางสังคมและประวัติศาสตร์เพื่อศักดิ์ศรีและการปกป้องสิทธิในดินแดน สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และเศรษฐกิจ วิสัยทัศน์ของรัฐคือเพื่อทำให้แน่ใจว่ามีความต่อเนื่องของการดำรงอยู่ทางชีวกายภาพ(biophysical) และวัฒนธรรมของหนึ่งในวัฒนธรรมอะเมซอนที่มีอายุนับพันปีของประเทศเปรู – ซึ่งนั้นก็คือการมีอยู่ของชนชาติแวมปิส ซึ่งขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่แยกกันไม่ออกและมีประโยชน์ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ โดยมุ่งไปสู่ตารีมัตปุจุด (Tarimat Pujut – ชีวิตที่ครบถ้วนบริบูรณ์)

Teofilo Kukush Pati, pamuk en Kankaim. Foto: Evaristo Pujupat / GTANW
Teofilo Kukush Pati, Pamuk in Kankaim. Photo by Evaristo Pujupat/GTANW
Wampis in assembly in Kankaim. Photo: Evaristo Pujupat / GTANW
Wampis assembly in Kankaim. Photo by Evaristo Pujupat/GTANW
EN: Wampís women at the Nugkui festival. Photo by Evaristo Pujupat / GTANW
Wampís women at the Nugkui festival. Photo by Evaristo Pujupat/GTANW

Dashed line

งานหลักของ GTANW:

ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา GTANW ได้พัฒนาวิธีการแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดการและปกป้องผืนดินที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างมาก โดยต้องเผชิญกับแรงกดดันจากภายนอกและภัยคุกคามจากการตัดไม้ การทำเหมือ และการสกัดน้ำมัน พวกเขายังทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาภายใน เช่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนเพื่อทำให้มั่นใจถึงความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนชายขอ (ผู้หญิงและเยาวชน)

Women at work in Alto Santiago. Photo by Evaristo Pujupat / GTANW
Women at work in Alto Santiago. Photo by Evaristo Pujupat/GTANW

Dashed line

บทบาทของ GTANW ในโครงการวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง:

GTANW มีเป้าหมายที่จะรวมระบบการปกครองดินแดนชุมชนของชนเผ่าพื้นเมืองแวมปิส ร่วมกับชุมชนที่เข้าร่วม พวกเขายังมีการจัดระเบียบ วางแผน และดำเนินการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและโครงการริเริ่มการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่างๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทั่วอาณาเขตของแวมปิส

GTANW ยังเป็นผู้นำและเอื้ออำนวยการรณรงค์ต่อผู้มีอำนาจสำคัญในการตัดสินใจทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เกี่ยวกับนโยบายเชิงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและดินแดนของชนเผ่าพื้นเมือง

 Imiarus sign agreement, 19 March 2021. Photo by Diego Benavente Marchán / GTANW
Imiarus sign agreement, 19 March 2021. Photo by Diego Benavente Marchán/GTANW

Dashed line

ที่เกี่ยวข้อง

Filter

โครงการปรับใหม่ เมษายน 2567

โครงการฉบับปรับใหม่นี้ จัดพิมพ์ในเดือนเมษายน …
11.04.24

การประชุมวิถีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองเป็นตัวบุคคล

นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 หุ้นส่วนโครงการสิบสองรา…
02.04.24