Skip to main content

การดำรงชีพอย่างยั่งยืน

วิถีชีวิตที่ยั่งยืนสร้างขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยาวนานของชนเผ่าพื้นเมืองกับผืนดินและผืนน้ำของพวกเขา ในขณะที่หล่อหลอมคุณค่า ระบบความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนซึ่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ รูปแบบการดำรงชีวิตเหล่านี้พัฒนาและตอบสนองต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปตามระบบการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากจารีตประเพณีที่สืบทอดมาแต่บรรพกาล

โครงการนี้ร่วมมือกับชุมชนและประชาชนในการฟื้นฟูและคิดค้นทางเลือกในการดำรงชีวิตบนระบบนิเวศที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในระยะยาวและการอนุรักษ์ดินแดนและทรัพยากร สุขภาพของชุมชนและความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัว

Ogiek women engage in basketry. Bamboo baskets replace use of plastic materials in Chepkitale. Photo by Dickence/CIPDP

Dashed line

กิจกรรม

Filter

Sustainable food systems learning exchange

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าด้วยระบบอาหารที่ยั่งยืน

ในช่วงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่แล้วที่จัด…
20.12.23
Besao Leaders Forum

เวทีผู้นำชนเผ่าพื้นเมือง จัดขึ้นที่เบเซา จังหวัดในเขตภูเขา

มีการอภิปรายที่มีชีวิตชีวาที่กล่าวถึงข้อท้าทา…
20.12.23
Crias de taricaya y charapa en artesas CC.NN. Puerto Juan

ชาววัมปิสปล่อยเต่าน้ำในลุ่มน้ำกานเกม โมโรนา

รัฐบาลแห่งเขตแดนปกครองตนเองของประชาชาติวัมปิส…
04.12.23
Demonstration on quadrat method of data collection

การกำกับติดตามความหลากหลายทางชีวภาพบนฐานชุมชน

การฝึกอบรม ICCS ว่าด้วยวิธีการกำกับติดตามความ…
04.12.23

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากในหลายๆ ประเทศ รัฐบาลล้มเหลวในการจัดทำนโยบายและกรอบกฎหมายที่จำเป็นเพื่อให้รูปแบบการใช้อย่างยั่งยืนตามจารีตประเพณีเติบโต และล้มเหลวในการจัดหารายได้ทางการเงินที่พอประมาณแต่สำคัญให้แก่ชุมชนชนบทและที่ห่างไกล

ความคิดริเริ่มในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติแบบดั้งเดิมและสนับสนุนชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองในการพัฒนากิจกรรมที่สร้างรายได้ ซึ่งอาจรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรกรรมยั่งยืน ป่าไม้ การประมง และการผลิตงานหัตถกรรม

การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนมีความสำคัญต่อการรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศ ลดความยากจน และส่งเสริมการพัฒนาที่เท่าเทียมและทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของพวกเขามักจะขึ้นอยู่กับการยอมรับสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อที่ดิน ดินแดน และทรัพยากร และการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกระบวนการตัดสินใจ เช่นเดียวกับการยอมรับหรือและการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อความต่อเนื่องและการปรับตัวของอาชีพดั้งเดิม

two women dying material in blue buckets
Traditional dyeing techniques with Dharma at Huai E Kang, Thailand. Photo by Sunaree/PASD