Skip to main content

แผนงานประชาชนผู้อาศัยอยู่ในผืนป่า (Forest Peoples Programme – FPP)

แผนงานประชาชนผู้อาศัยอยู่ในผืนป่า (Forest Peoples Programme – FPP) เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ทำงานกับชนเผ่าพื้นเมืองและคนที่อาศัยอยู่ในผืนป่ามาตั้งแต่ปี 2533 20 ประเทศทั่วทั้งอเมริกาใต้และกลาง แอฟริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีพันธมิตรอยู่ในและรอบๆ แถบป่าเขตร้อน ภารกิจของ FPP คือการสนับสนุนชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนชาวป่าในการรักษาสิทธิในที่ดินดั้งเดิมและการปกป้องป่าและวิถีชีวิตของพวกเขาที่นับวันจะถูกคุกคามมากยิ่งขึ้น

ทีมงานของ FPP ประกอบด้วยนักมานุษยวิทยาสังคม นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม และผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)/แผนที่ งานที่ดำเนินการสะท้อนให้เห็นถึงลำดับความสำคัญและแรงบันดาลใจของชุมชนและพันธมิตรซึ่งเราทำงานด้วย โดยเราเคารพในสิทธิของกลุ่ม(สิทธิหน้าหมู่)ในการกำหนดตนเอง

เว็บไซต์: Forest Peoples Programme
Twitter: @ForestPeoplesP
Facebook: @Forest Peoples Programme

Community scout and CIPDP mapper, Mount Elgon, Kenya 2021. Credit Tom Rowley, FPP.jpg
Community scout and CIPDP mapper, Mount Elgon, Kenya 2021. Photo by Tom Rowley/ FPP
Canoe on Rio Santiago, Wampis Territory, Peru. Credit Vicki Brown, FPP
Canoe on Rio Santiago, Wampis Territory, Peru. Photo by Vicki Brown/ FPP

Dashed line

บทบาทของ FPP ในโครงการเส้นทางการเปลี่ยนแปลง

FPP ให้การส่งเสริมระดับประเทศในเชิงลึกสำหรับองค์กรของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนภาคีในประเทศเปรู เคนยา ฟิลิปปินส์ และไทย FPP สนับสนุนพันธมิตรระดับประเทศในการรายงานผลกระทบ การเปลี่ยนแปลง และความท้าทายในการดำเนินงานและในดินแดนของพวกเขา งานระดับชาติยังรวมถึงการมีส่วนร่วมของทีมทำแผนที่และการติดตามตรวจสอบของ FPP เมื่อมีการร้องขอ เพื่อสนับสนุนการทำงานของภาคีในการทำแผนที่และการพัฒนาระบบการเฝ้าติดตามตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพ

ในด้านการสนับสนุนเชิงนโยบายระดับโลก FPP ให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับการมีส่วนร่วมกับกระบวนการติดตามตรวจสอบและการรายงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) ร่วมกับเวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (IPBES) และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อทำนโยบายและกระบวนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ (เช่น IUCN) FPP เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมเหล่านี้กลับไปยังงานที่มีชุมชนเป็นฐานขององค์กรพันธมิตรทั้งหมด ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้พวกเขามีส่วนร่วมโดยตรง

FPP เป็นผู้นำการประสานงานและการจัดการโครงการสำหรับสมาคม และสนับสนุนกิจกรรมร่วมกันซึ่งรวมถึงรูปแบบเครือข่ายการสื่อสารในแนวระนาบเพื่อวางแผน ประสานงาน และสนับสนุนกิจกรรมเปิดตัวในระหว่างการดำเนินโครงการ อีกทั้งมีการจัดการและดูแลด้านดิจิทัลเอาต์พุต (Digital outputs)และการอัปเดตข้อมูล เช่น เว็บไซต์ของโครงการและข่าวสาร FPP ยังสนับสนุนภาคีในกิจกรรมการติดตามประเมินผลและการเรียนรู้ (MEL) รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพ การพัฒนาองค์กร การประสานงานการทบทวนประจำปีและการประชุมเชิงปฏิบัติการอื่น ๆ

Karen people at Huay E-kang village transplanting rice seedling, Thailand. Credit Phanom Thano
Karen people at Huay E-kang village transplanting rice seedling, Thailand. Photo by Phanom Thano

Dashed line

ที่เกี่ยวข้อง

Filter

โครงการปรับใหม่ เมษายน 2567

โครงการฉบับปรับใหม่นี้ จัดพิมพ์ในเดือนเมษายน …
11.04.24

การประชุมวิถีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองเป็นตัวบุคคล

นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 หุ้นส่วนโครงการสิบสองรา…
02.04.24
IIFB Indigenous caucus at COP15 in Montreal, Canada.

Indigenous Peoples and the Kunming-Montreal Biodiversity Agreement

During UN Convention on Biological Diversity’…
30.08.23