Skip to main content

ในปี 2566 ในระหว่างช่วงระยะแรกขององค์ประกอบด้านประชากรเต่าน้ำของโครงการวิถีการเปลี่ยนแปลง ชุมชนสี่แห่งของลุ่มน้ำแม่น้ำกันเกม (โมโรนา) ได้มีการปล่อยลูกเต่าที่ฟักจากไข่รวม 3,291 ตัวสองสายพันธุ์ – ทาริกายา และ ชาราปา – ลงสู่ทะเลสาบกันเกมอ๊อกบาว โปรดดูวีดีทัศน์สรุปกิจกรรม การกำกับติดตามบนฐานชุมชนและระบบสารสนเทศในฟิลิปปินส์