Skip to main content

สิทธิที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและทรัพยากร

สิทธิที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและทรัพยากร (มักเรียกว่า ‘สิทธิในที่ดิน เขตแดน และทรัพยากร’) เป็นพื้นฐานของความเป็นอยู่ที่ดีของชนเผ่าพื้นเมืองและเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การรักษาสิทธิในที่ดินและทรัพยากรช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการ อนุรักษ์แบบขาดการมีส่วนร่วม โดยตระหนักถึงสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในการเป็นเจ้าของ รวมทั้งในการจัดการ และใช้ที่ดินและทรัพยากรดั้งเดิมของตนม

โครงการนี้สนับสนุนสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในการเป็นเจ้าของและการจัดการที่ดินของพวกเขาตามแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน เพื่อทำให้เกิดรูปแบบการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนมากขึ้น ในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศเคนยา งานนี้จะนำไปสู่การดำเนินการอย่างต่อเนื่องของกฎหมายที่ดินชุมชน โดยการช่วยเหลือชุมชนในการรักษากรรมสิทธิ์ของชุมชน เพื่อให้พวกเขาสามารถจัดการและปกครองที่ดินของตนได้อย่างยั่งยืน

Zoraida Tinco Maldonado (40 years old), of the Quechua people, harvests corn on her farm at the end of June. Community of Hualla, Hualla district, Victor Fajardo province, Ayacucho region, Peru. Photo: Luisenrrique Becerra Velarde / CHIRAPAQ.
Zoraida Tinco Maldonado (40 years old), of the Quechua people, harvests corn on her farm at the end of June. Community of Hualla, Hualla district, Victor Fajardo province, Ayacucho region, Peru. Photo by Luisenrrique Becerra Velarde / CHIRAPAQ.

Dashed line

กิจกรรม

Filter

ปลูกต้นไม้เพื่อการฟื้นฟูต้นน้ำและลำห้วยของชุมชนชาวปกาเกอะญอ

ประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตป่าฝนเขตร้อน ังนั้นในอ…
09.04.24

ปฏิญญาอีสักกาอู้

This declaration was developed at the Asia Re…
04.01.24
IIFB Indigenous caucus at COP15 in Montreal, Canada.

Indigenous Peoples and the Kunming-Montreal Biodiversity Agreement

During UN Convention on Biological Diversity’…
30.08.23

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชนเผ่าพื้นเมืองมักเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติและการกีดกันจากกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดินและทรัพยากรดั้งเดิมของตน สิ่งนี้นำไปสู่ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและการสูญเสียมรดกทางวัฒนธรรม และเป็นรากฐานของความท้าทายที่สำคัญหลายอย่างที่ชนเผ่าพื้นเมืองทั่วโลกกำลังเผชิญ การรักษาสิทธิในที่ดินและทรัพยากรให้มั่นคงแก้ปัญหาเหล่านี้โดยการตระหนักถึงสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในการเป็นเจ้าของ การจัดการ การใช้ที่ดินและทรัพยากรดั้งเดิมของพวกเขา รวมทั้งผลักดันให้มีการยอมรับสิทธิเหล่านี้โดยผู้มีบทบาทคนอื่นๆ ทั้งนี้รวมถึงฉันทานุมัติที่ได้รับการรับรู้บอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระ (Free, Prior and Informed Consent – FPIC) เหนือกิจกรรมใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อที่ดินและทรัพยากรของพวกเขา

ในโครงการนี้ กิจกรรมได้แก่การประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมในระดับชุมชนเพื่อกำหนดการวางแผนการใช้ที่ดิน ทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน และการทำแผนที่แบบมีส่วนร่วม การสนับสนุนโครงการริเริ่มระดับชุมชนคาดว่าจะนำไปสู่การดำเนินการที่เข้มแข็งโดยชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น อาทิ ระบบการติดตามตรวจสอบโดยมีชุมชนเป็นฐาน การรวบรวมและการใช้ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ของพวกเขา

จากการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่แต่ล่ะดินแดนได้ทำให้เกิดต่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ โครงการนำเสนอการเพิ่มความมั่นคงในการดำรงสถานภาพในระยะยาว

Khun Tee explains about the dividing of arable areas in each section. Photo by Sunaree, PASD
Khun Tee explains about the dividing of arable areas in each section. Photo by Sunaree/PASD