Skip to main content

การติดตามตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพ

การติดตามและการรายงานโดยชุมชนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก เพื่อให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นที่มีความรู้โดยละเอียดเกี่ยวกับการจัดการดินแดนและระบบนิเวศในท้องถิ่น

โครงการวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลงสนับสนุนการพัฒนาร่วมกันของกรอบการติดตามตรวจสอบของชุมชน โดยใช้ตัวบ่งชี้ทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพที่กำหนดโดยท้องถิ่น และเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้ากับการติดตามตรวจสอบระดับประเทศและระดับโลก รวมทั้งการรายงานความคืบหน้าในการบรรลุ 4 เป้าหมายและ 23 กลุ่มในกรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก

people measuring a tree in a forest
Foresters carefully mark the trees for easier monitoring during a training on resource inventory mapping held in Nueva Viscaya, Philippines. Photo by Ella Carino/PIKP

Dashed line

กิจกรรม

Filter

ปฏิญญาอีสักกาอู้

This declaration was developed at the Asia Re…
04.01.24
Crias de taricaya y charapa en artesas CC.NN. Puerto Juan

ชาววัมปิสปล่อยเต่าน้ำในลุ่มน้ำกานเกม โมโรนา

รัฐบาลแห่งเขตแดนปกครองตนเองของประชาชาติวัมปิส…
04.12.23
Demonstration on quadrat method of data collection

การกำกับติดตามความหลากหลายทางชีวภาพบนฐานชุมชน

การฝึกอบรม ICCS ว่าด้วยวิธีการกำกับติดตามความ…
04.12.23

ข้อมูลเพิ่มเติม

ICCS เป็นผู้สนับสนุนงานนี้ ซึ่งจะร่วมพัฒนาและนำร่องชุดวิธีการติดตามตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพและแนวทางใหม่ๆ โดยสร้างจากความรู้ในท้องถิ่นและความรู้ดั้งเดิม รวมทั้งจากความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ FPP และองค์กรพันธมิตรในประเทศ นอกจากนี้ ICCS จะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่พันธมิตรของโครงการและชุมชนเพื่อยกระดับระบบการอนุรักษ์และแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามจารีตประเพณีของพวกเขา โดยใช้ระบบติดตามตรวจสอบเหล่านี้ ชุมชนจะสามารถประเมินตัวบ่งชี้ความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญ เช่น ชนิดพันธุ์ที่มีความสำคัญในระบบนิเวศ สุขภาพของระบบนิเวศ อาชีพดั้งเดิม

UNEP-WCMC นำความเชี่ยวชาญของพวกเขาเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ในโครงการ โดยทำการสนับสนุนการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงบทบาทสำคัญที่ชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นมีในการทำให้กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกเป็นจริง และในวงกว้างคือบทบาทด้านการอนุรักษ์และการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พวกเขายังทำให้แน่ใจว่าจะมีการประสานกำลังกันกับความร่วมมือด้านตัวบ่งชี้ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Indicators Partnership – BIP) ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มระดับโลกที่มีสำนักเลขาธิการจัดให้โดย UNEP-WCMC

An  Ogiek man inspects mushrooms. Chepkitale, in Kenya, has many edible mushroom varieties. Photo by Kibelio/CIPDP