Skip to main content

การจัดทำขอ้ มูลคร้งั นี้ มีวตั ถปุ ระสงค์เพ่อื ตรวจสอบการ ยอมรบั สทิ ธใิ นทดีิ่น และองค์ความบรรพชนของชนเผา่ พ้นื เมอื งและชุมชนท้องถ่นิ ในประเทศเปรู โดยมีการศึกษา กรอบกฎหมายและนโยบายทั้งในระดับชาติและระดับภมู ภิ าค อยา่ งเปน็ ระบบ รวมถึงกระบวนการยุติธรรมและการตัดสนิ ใจเชิงอำนาจบรหิ าร นโยบายสาธารณะทเี่ กยี่ วขอ้ ง ตลอดจน การสมั ภาษณ์ผแู้ ทนจากองค์กรชนเผา่ พ้นื เมอื งต่าง ๆ ด้วย

รายงานฉบับเต็มเป็นภาษาสเปนเท่านั้น

Dashed line

อ่านบทสรุปผู้ริหาร
อ่านรายงานฉบับเต็ม (ES)