Skip to main content

การอภิปรายโต๊ะกลมระดับชาติว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมืองและความหลากหลายทางชีวภาพถูกจัดขึ้นในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566 ผ่านความร่วมมือของบรรดาหุ้นส่วนเพื่อภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมืองฟิลิปปินส์ ศูนย์ความโดดเด่นว่าด้วยภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมืองและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฟิลิปปินส์ ICCA, NTFP-EP เอเชีย PAFID และเท็บเท็บบา ด้วยการสนับสนุนจากวิถีการเปลี่ยนแปลง

ด้วยผู้แทนจาก 26 กลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรเอกชน บรรดาผู้เข้าร่วมได้ระบุข้อกังวลของตนและนำเสนอข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมายของกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพโลกคุนหมิง-มอนทรีล และกระชับยุทธศาสตร์เพื่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการปรึกษาหารือสำหรับยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพและแผนปฏิบัติการฟิลิปปินส์ (PBSAP) หนึ่งในผลผลิตของการประชุมโต๊ะกลมคือการรวบรวมการวิเคราะห์ของชนเผ่าพื้นเมืองถึงช่องว่าง แผน และข้อเสนอแนะสำหรับการปฏิบัติระดับชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถชี้แนะการอภิปรายในหลายเวที

ชนเผ่าพื้นเมืองยังคงเรียกร้องเพื่อการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีความหมายในการวางแผนและกระบวนการตัดสินใจและการยอมรับการมีส่วนที่ไร้คู่แข่งในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ