Skip to main content

การศึกษาระดับพื้นฐานของกรอบนโยบายปัจจุบันสำหรับชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น (IPLCs) ว่าด้วยการยอมรับสิทธิในที่ดินและภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมืองและภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของการ อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศเค็นย่าเป็นโครงการของแผนงานคนอยู่กันป่า (FPP)

วัตถุประสงค์ของการมอบหมายงานที่ปรึกษาคือเพื่อให้ข้อสนเทศที่เป็นรายละเอียดว่าด้วยสถานภาพปัจจุบันของ นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เชื่อมโยงระดับภูมิภาค ชาติ และท้องถิ่นเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้อง ถิ่นจากภูเขาเอลก็อน นาร็อก ทรานส์ นโซเอีย บังโกมา และโปก็อตตะวันตก นอกจากนี้ เป็นที่คาดหวังว่าจะกำหนด นโยบายและกฎหมายในระดับใดของมณฑลหรือท้องถิ่นกับทั้งหน่วยงานของรัฐ (อาทิเช่น KFS และ KWS) ได้กล่าวถึง ประเด็นสิทธิในที่ดินของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นและภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

นี่เป็นการปรึกษาหารือระยะ 2 เดือน (วันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566) และรายงานที่หวังให้ยื่นเสนอ โดยทางอีเมล์

รายงานประกอบด้วยห้า (5) บท โดยบทที่ 1 เป็นเรื่องบทนำเข้าสู่ประเด็น บทที่ 2 เป็นเรื่องทฤษฎีและหลักการพื้นฐาน ว่าด้วยสิทธิในที่ดินและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพควรอยู่บนพื้นฐานแบบใด สิ่งนี้ถือว่ามีความจำเป็น เพื่อกำหนดพื้นฐานซึ่งมาจากความจริงใจและความเพียงพอของกฎระเบียบที่จะถูกประเมิน บรรดาทฤษฎีว่าด้วยการ เข้าถึง ทรัพย์สิน ระบอบ ความขัดแย้งและการพัฒนาได้ถูกทบทวน และความเชื่อมโยงสั้น ๆ แต่แม่นยำเหล่านั้นกับ วัตถุประสงค์ของการปรึกษาหารือ บรรดาหลักการที่รวมถึงหลักการของความรับผิดชอบร่วมแต่มีความแตกต่าง บรรดาหลักการที่รวมถึงหลักการแห่งสาธารณประโยชน์หลักการของการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่ง ปันผลประโยชน์

บทที่ 3 เป็นการทบทวนกรอบงานระหว่างประเทศที่เป็นแนวทางซึ่งกล่าวถึงที่ดินและสิทธิในที่ดิน และการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการเน้นบรรดาสิ่งที่แตะต้องเรื่องชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น และการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการเน้นบรรดาสิ่งที่แตะต้องเรื่องชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้รวม ถึงความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมพหุภาคีว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความ แห้งแล้ง และการเป็นทะเลทรายและพื้นที่ชุ่มน้ำ เรื่องอื่น ๆ คือทรัพย์สินทางปัญญาและระบบภูมิปัญญาชนเผ่าพื้น เมืองและภูมิปัญญาตามประเพณี กับทั้งปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง (UNDRIP) และ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ ครื่องมือระหว่างประเทศเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้ภายใน ประเทศอย่างไรในพื้นที่เป้าหมายได้รับการทบทวน ในที่สุด ความสัมพันธ์ของกระบวนการภายในประเทศนี้ของเครื่อง มือระหว่างประเทศและวิสัยทัศน์แห่งชาติเค็นย่า ปี 2573 ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งพื้นที่ที่เป็นปัญหาอยู่ในเส้นทางสู่วิสัยทัศน์ความหลากหลายทางชีวภาพโลก 593 ของมนุษยชาติที่อาศัยอย่าง ประสานสอดคล้องกับธรรมชาติได้รับการวิเคราะห์

บทที่ 4 เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของนโยบายแห่งชาติและกรอบกฎระเบียบในปัจจุบัน บรรดากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้รับการทบทวนเชิงลึกและนำเสนอในรูปของเมทริกซ์

บทที่ 5 เป็นการอภิปรายและข้อสรุป คือการสรุปว่าพื้นที่ที่เป็นปัญหาได้มีสิทธิในที่ดินของตนที่ระบุอยู่ในกระดาษ แต่ การดำเนินงานจริงในระดับติดดินยังคงเป็นข้อท้าทายที่ยิ่งใหญ่ โครงการนี้แสวงหาการมีส่วนที่ไม่เพียงแต่ในการ ทบทวนนโยบาย แต่ยังเป็นเรื่องการดำเนินงานอีกด้วย

รายงานฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

Dashed line

อ่านบทสรุปผู้ริหาร
อ่านรายงานฉบับเต็ม (EN)