Skip to main content

มีการอภิปรายที่มีชีวิตชีวาที่กล่าวถึงข้อท้าทายที่เซาะกร่อนวัฒนธรรมเบเซาในช่วงของเวทีผู้นำที่จัดขึ้นที่เบเซา จังหวัดในเขตภูเขา บรรดาผู้อาวุโสส่วนใหญ่จากชุมชนบรรพบุรุษทั้งหมดสี่แห่งได้นำเสนอภาพชัดเจนของการปฏิบัติของ ชุมชนที่ลดน้อยลง อาทิเช่น การใช้ดาป-เอย์ อันเป็นรูปแบบตามประเพณีของการปรึกษาหารือและข้อตกลง กับการพึ่งพิงการปฏิบัติทางการเกษตรตามประเพณีที่ลดน้อยลง ในขณะที่บรรดาผู้แทนจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมือง (NCIP) ได้ให้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ในการเป็นเจ้าของที่ดินและการตัดสินใจ ผู้ประสานงานด้านการวางแผนของรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเบเซา ได้ให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้ถือครองวัฒนธรรมในการแบ่งปันภูมิปัญญาและคุณค่า ที่อธิบายลักษณะโดย ปานากายิว (panagayew) ปานักบินเกย์ (panagbingay) อาวาวนี (awawni) (แบ่งปัน ดูแล และรักษา) หุ้นส่วนสำหรับภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมือง (PIKP) เช่นกัน ได้แบ่งปันปัจจัยป้อนเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองในฐานะผู้ปฏิบัติทางการเมือง ด้วยคนหนุ่มสาวจำนวนน้อยที่มีอยู่ ได้มีการเสนอแนะเวทีทำนองเดียวกันเฉพาะสำหรับเยาวชน โรงเรียนในท้องถิ่นก็เช่นกันได้เชิญผู้อาวุโสชนเผ่าพื้นเมืองให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโรงเรียน เหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของข้อเสนอแนะหลายอย่างเพื่อ ฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ถูกเซาะกร่อนของเบเซา