Skip to main content

สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Pgakenyaw Association for Sustainable Development – PASD)

สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Pgakenyaw Association for Sustainable Development – PASD) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในปี 2552 โดยผู้นำชุมชนชาวปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยทำงานเพื่อฟื้นฟูกระบวนการเรียนรู้แบบดั้งเดิมและส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้แบบดั้งเดิมไปยังคนรุ่นใหม่

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมืองและความรู้ท้องถิ่นตามหลักสิทธิมนุษยชน PASD ยึดมั่นในหลักการของการเคารพในความเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชนของคนในท้องถิ่นในการกำหนดชีวิตของพวกเขาเองและดำเนินการพัฒนาชุมชนตามวัฒนธรรมของตน

ประเทศ:•ประเทศไทย
เว็บไซต์: pasdthai.org/
Facebook: PASD Thailand

Women’s stage at Ban Huai E Kang. Photo by Arisa / PASD
Khun Tee explains about the dividing of arable areas in each section. Photo by Sunaree, PASD
Khun Tee explains about the dividing of arable areas in each section. Photo by Sunaree / PASD
ไปศึกษาสำรวจเส้นทางของป่าผู้หญิงห้วยอีค่าง  to study and explore the paths of Huai E Kang women's fores photographer-Sunaree,PASD
Studying and exploring the paths of Huai E Kang Women’s forest. Photo by Sunaree / PASD

Dashed line

การทำงานหลักของ PASD:

  • การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชนและเครือข่าย
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบดั้งเดิม
  • เกษตรกรรมยั่งยืนแบบดั้งเดิม
  • เศรษฐกิจที่ยั่งยืนของชนเผ่าพื้นเมือง (วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม)
  • การศึกษาตามวัฒนธรรมและการถ่ายทอดความรู้ของชนเผ่าพื้นเมืองจากรุ่นสู่รุ่น
  • สิทธิชุมชนและสิทธิในที่ดิน
  • การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • การรณรงค์และการสื่อสาร
จัดเวทีเยาวชนตำบลแม่ศึกที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินงานของสมาคม Organized a youth forum in Mae Suek sub-district in the association's operating area. photographer-Sunaree,PASD
Organized a youth forum in Mae Suek sub-district in the association’s operating area. Photo by Sunaree / PASD

Dashed line

บทบาทของ PASD ในโครงการเส้นทางการเปลี่ยนแปลง

PASD ประสานงา งานการดำเนินโครงการใน 7 ชุมชนที่เป็นทางการ (25 กลุ่มหมู่บ้าน) ในหนึ่งตำบลของ ชุมชนชาว ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) ใน ตำ ม่ศึกอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ทางภาคเหนือของประเทศไทย.

Transformative Pathways Meeting. Photo by Sunaree / PASD

Dashed line

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Filter

โครงการปรับใหม่ เมษายน 2567

โครงการฉบับปรับใหม่นี้ จัดพิมพ์ในเดือนเมษายน …
11.04.24

ปลูกต้นไม้เพื่อการฟื้นฟูต้นน้ำและลำห้วยของชุมชนชาวปกาเกอะญอ

ประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตป่าฝนเขตร้อน ังนั้นในอ…
09.04.24
Group of PASD

หุ้นส่วนโครงการในประเทศไทยรับปฏิญญาอีสักกาอู้

เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่าปฏิญญาอีสักกาอ…
03.04.24