Skip to main content

ศูนย์สหวิทยาการเพื่อศาสตร์เชิงอนุรักษ์แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (University of Oxford’s Interdisciplinary Centre for Conservation Science – ICCS)

ศูนย์สหวิทยาการเพื่อศาสตร์เชิงอนุรักษ์แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (University of Oxford’s Interdisciplinary Centre for Conservation Science – ICCS) เป็นกลุ่มวิจัยเชิงวิชาการที่ตั้งอยู่ในภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ซึ่งทำงานเพื่อจัดการกับความท้าทายที่มนุษยชาติเผชิญในการหยุดยั้งการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ

ซึ่งทำงานเพื่อจัดการกับความท้าทายที่มนุษยชาติเผชิญในการหยุดยั้งการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก ผ่านโครงการวิจัยต่างๆ ทั่วโลก ศูนย์ฯ และคณะทำงานร่วมกันในการเชื่อมต่อระบบสังคมและระบบนิเวศ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและแนวทางแบบสหวิทยาการเพื่อแก้ไขปัญหาหลักของการอนุรักษ์ในปัจจุบัน

เว็บไซต์ : iccs.org.uk
Twitter: @ICCS_updates
Facebook: @Interdisciplinary Centre for Conservation Science

Dashed line

บทบาทของ ICCS ในโครงการเส้นทางการเปลี่ยนแปลง:

เICCS ให้การสนับสนุนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ดำเนินการ และติดตามกลยุทธ์การอนุรักษ์ ละสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาตัวบ่งชี้ความหลากหลาย ทางชีวภาพในท้องถิ่นที่เหมาะสม ว็บไซต์ พวกเขาทำงานโดยตรงกับพันธมิตรในท้องถิ่นและระดับประเทศ อีกทั้งยังสนับสนุนการรายงานผลลัพธ์ และทำงานร่วมกับผู้มีบทบาทด้านการอนุรักษ์เพื่อเน้นย้ำถึงศักยภาพของการริเริ่มการอนุรักษ์ที่นำโดยชุมชน

ในระหว่างการดำเนินโครงการ ICCS มีเป้าหมายเพื่อ:

  1. ร่วมพัฒนาและนำร่องชุดวิธีการติดตามตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพและแนวทางใหม่ๆร่วมกับพันธมิตรของโครงการและชุมชน แนวทางเหล่านี้จะมีตั้งแต่เทคโนโลยีระดับสูงไปจนถึงเทคโนโลยีระดับต่ำ ขึ้นอยู่กับความต้องการและความจำเป็นของพันธมิตร อีกทั้งทำการต่อยอดจากระบบความรู้ในท้องถิ่นและแบบดั้งเดิม และจากความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ FPP และองค์กรพันธมิตรในประเทศ วิธีการเหล่านี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพันธมิตรที่ต้องการบันทึกหลักฐานของผลลัพธ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบ ‘ทางเทคนิค’ เพื่อผู้รับข้อมูลภายนอก นอกจากนี้ เราจะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่พันธมิตรของโครงการและชุมชนเพื่อป้อนข้อมูลการติดตามตรวจสอบของพวกเขาเข้าไปในกรอบการทำงานระดับประเทศและแผนการจัดการ
  2. สนับสนุนชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นที่ต้องการใช้ประโยชน์จากแนวทางและวิธีการใหม่ๆ เพื่อยกระดับระบบการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามจารีตประเพณีของพวกเขา สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับชุมชนที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือความท้าทายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่พวกเขาจำเป็นต้องแก้ไข
  3. เผยแพร่วิธีการใหม่ในภาคส่วนการอนุรักษ์และสร้างความตระหนักในแนวปฏิบัติที่ดีของการมีส่วนร่วมกับชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะรวมถึงการเผยแพร่ชุดเอกสารแนวทางด้านเทคนิค ตลอดจนบรรทัดฐานและแนวทางที่กว้างออกไปเพื่อพัฒนาร่วมกับพันธมิตร
  4. ทำงานเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ของพวกเขากับผู้มีบทบาทสำคัญในด้านการอนุรักษ์ระดับโลก รวมถึงผ่านการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่เชิงกลยุทธ์ และการประชุมระดับโลกระดับภูมิภาคและกิจกรรมอื่น
A view of Mount Elgon, Kenya. Photo by Stephanie Brittain / ICCS, University of Oxford
A view of Mount Elgon, Kenya. Photo by Stephanie Brittain / University of Oxford’s Interdisciplinary Centre for Conservation Science (ICCS)
Habitation of Ogiek people.
Habitation of Ogiek people. Photo by Rudo Kemper.

Dashed line

ที่เกี่ยวข้อง

Filter

โครงการปรับใหม่ เมษายน 2567

โครงการฉบับปรับใหม่นี้ จัดพิมพ์ในเดือนเมษายน …
11.04.24

การประชุมวิถีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองเป็นตัวบุคคล

นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 หุ้นส่วนโครงการสิบสองรา…
02.04.24