Skip to main content

เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่าปฏิญญาอีสักกาอู้ฉบับภาษาไทยได้มาถึงมือที่สามารถขององค์กรหุ้นส่วนที่มีเกียรติของเราของโครงการวิถีการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย

การเสริมพลังชนเผ่าพื้นเมือง สตรีชนเผ่าพื้นเมือง เยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง และผู้พิการชนเผ่าพื้นเมืองเป็นหัวใจสำคัญของเอกสารที่ทรงพลังนี้

องค์กรหุ้นส่วนโครงการในประเทศไทย ได้แก่ IMPECT และ PASD กำลังจะขับเคลื่อนปฏิญญานี้ในความริเริ่มพัฒนาศักยภาพและความพยายามสนับสนุนเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่กำลังจะมาถึงของพวกเขา

Group photo of IMPECT and AIPP
ภาพหมู่ของ IMPECT และ AIPP