Skip to main content

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ผู้สนับสนุนการสนทนาของชนเผ่าพื้นเมือง 14 คนจากภูมิภาคของอะยาคูโชและปาสโคในเปรูได้มีส่วนร่วมในการปรับยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน ปี 2593 มีส่วนใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้แก่ความคิดริเริ่มของชนเผ่าพื้นเมืองในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการเขตแดน

ผู้สนับสนุนชนเผ่าพื้นเมืองจากปาสโคระบุว่าเป็นความท้าทายในการขาดความมั่นคงทางกฎหมายของเขตแดนของพวกเขา ทรัพยากรการเงินอันจำกัดที่จัดสรรให้งานอนุรักษ์และการมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่นการทำเหมืองแร่เถื่อน ในส่วนของพวกเขา คณะผู้แทนของอะยาคูโชได้เน้นถึงความต้องการส่งเสริมการเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเผชิญกับการเผาทุ่งหญ้าและการมีสัมปทานเหมืองแร่โดยปราศจากการปรึกษาหารือล่วงหน้าและได้เสนอการฟื้นฟูเมล็ดพันธุ์พื้นถิ่นที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

การปรับยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติให้เป็นปัจจุบันได้ถูกวางกรอบอยู่ภายในวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี 2573 และเป้าประสงค์ของกรอบความหลากหลายทางชีวภาพโลกคุนหมิง-มอนทรีลที่ได้รับรองในการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 15 (COP 15) ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) ยุทธศาสตร์ที่ได้ปรับให้เป็นชพฤศจิกายน 2567 ในประเทศกัมพูชา