Skip to main content

การอนุรักษ์ที่นำโดยชุมชน

การอนุรักษ์ที่นำโดยชุมชนหมายถึงการสร้างภาพใหม่ของการอนุรักษ์ให้เป็นการดำเนินการที่ขับเคลื่อนของท้องถิ่นเป็นหลัก โดยที่ชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้นำในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลที่ดินและทรัพยากรของพวกเขา และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตนเอง

ด้วยการลงทุนและสนับสนุนการริเริ่มการอนุรักษ์ที่นำโดยชุมชน และการเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการติดตามและแสดงผลลัพธ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการนี้มีส่วนสนับสนุนฐานข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Peruvian indigenous youth draw a map of their territory
Wampis Nation students drawing the learnings from their leadership training, one of five delivered over a year by LifeMosaic for the Shawi Leadership School in Peru. Photo by Mikey Watts

Dashed line

กิจกรรม

Filter

ปลูกต้นไม้เพื่อการฟื้นฟูต้นน้ำและลำห้วยของชุมชนชาวปกาเกอะญอ

ประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตป่าฝนเขตร้อน ังนั้นในอ…
09.04.24

ปฏิญญาอีสักกาอู้

This declaration was developed at the Asia Re…
04.01.24
Besao Leaders Forum

เวทีผู้นำชนเผ่าพื้นเมือง จัดขึ้นที่เบเซา จังหวัดในเขตภูเขา

มีการอภิปรายที่มีชีวิตชีวาที่กล่าวถึงข้อท้าทา…
20.12.23

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชนเผ่าพื้นเมืองได้พัฒนาระบบความรู้ที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างยาวนานและแนวปฏิบัติด้านการจัดการ ซึ่งช่วยให้พวกเขาดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนในสภาพแวดล้อมของพวกเขาที่เป็นอยู่มาหลายชั่วอายุคน และในหลายกรณีนั้นเป็นนับพันปี การอนุรักษ์ที่นำโดยชุมชนด้วยการให้พวกเขาควบคุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้มากขึ้นนั้น สามารถรับประกันได้ว่าประเพณีอันทรงคุณค่าเหล่านี้จะได้รับการอนุรักษ์ และความหลากหลายทางชีวภาพจะได้รับการคุ้มครองเพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต

ตลอดระยะเวลาของโครงการ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่นี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรัฐบาลท้องถิ่นและระดับประเทศในการยอมรับและสนับสนุนบทบาทที่เป็นประโยชน์ของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ในขณะเ ดียวกันสิ่งนี้จะทำให้ระดับการคุ้มครองและการยอมรับสิทธิในที่ดิน ทรัพยากร และความรู้ดั้งเดิมนั้นดีขึ้น

ผลกระทบระยะยาวของสองด้านนี้เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดซึ่งก็คือ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในระยะยาวที่นำโดยชุมชนนั้นเชื่อมโยงกับความมั่นคงในการครอบครอง อย่างไรก็ตามหลาย ๆ ประเทศในโครงการนี้ยังไม่มีการการยอมรับอย่างเพียงพอต่อการครอบครองตามจารีต

จากการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่แต่ละดินแดนได้ทำให้เกิดต่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ โครงการนำเสนอการเพิ่มความมั่นคงในการครอบครองในระยะยาว

a group of tree seedlings
A tree nursery at Olorukoti resource and knowledge center. Photo by IIN.
women planting trees
Women planting trees in Kenya. Photo by IIN.