Skip to main content

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สมาชิกของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองเกอชัวแห่งคายาราและฮวลลาในอะยาคูโช โดยความร่วมมือกับเทศบาลของอำเภอเหล่านี้และกรมเกษตรกรรมระดับภูมิภาคของอะยาคูโช ได้ดำเนินงานปลูกป่าที่สำคัญในช่วงฤดูฝนในเทือกเขาแอนดีส ในเวลาเพียงสามวันของการทำงาน พวกเขาได้ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 16.80 เฮคตาร์ ที่ประมาณว่าเท่ากับสนามฟุตบอล 23 สนาม

มีการใช้สัตว์ป่า เช่น queñual (Polylepis) ซึ่งได้ปรับตัวเป็นพิเศษเข้ากับความสูงของเทือกเขา แอนดีส สายพันธุ์นี้ทำหน้าที่ทางนิเวศวิทยาที่สำคัญหลายประการ อาทิเช่น ยึดจับน้ำฝนเพื่อป้อนแก่น้ำพุและแม่น้ำต่าง ๆ ควบคุมสภาพอากาศ ป้องกันการกัดเซาะ ปรับปรุงดิน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

และจัดส่งน้ำให้แก่ชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังได้ปลูกต้นสน มอลล์ อัลเดอร์ และซีดาร์ ซึ่งช่วยเก็บน้ำใต้ดินด้วย ในทางกลับกัน ในเดือนพฤศจิกายน ชาวยาเนชายังได้ปลูกป่า 11.5 เฮคตาร์ในสี่ชุมชนในอำเภอต่าง ๆ ของวิลลา ริคา และพัลคาซูในภูมิภาคปาสโค พวกเขาได้ปลูก ทอร์นิลโล และควิลลา ซีซา านงานของชุมชนที่นำโดยผู้สนับสนุนการอนุรักษ์ของชนเผ่าพื้นเมือง สายพันธุ์ต้นทอร์นิลโล (Cedrelinga) มีราคาดีในตลาดด้วยคุณภาพเนื้อไม้ของมัน ในทางกลับกัน ชาวยาเนชาใช้ซีซา คีล เป็นสีย้อมธรรมชาติในงานหัตถกรรมผ้าของพวกเขา

ความคิดริเริ่มเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับการอนุรักษ์ระบบนิเวศในเทือกเขาแอนดิสและแอมะซอน กับทั้งเพื่อให้แน่ใจในการเข้าถึงน้ำอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์บรรดาสายพันธุ์พื้นถิ่น แสดงให้เห็นพันธะและศักยภาพขององค์กรของชุมชนเหล่านี้เพื่อปกป้องเขตแดนและความหลากหลายทางชีวภาพของพวกเขา