Skip to main content

สภานักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์ บาเกียว ในความเป็นหุ้นส่วนกับบรรดาหุ้นส่วนเพื่อภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมืองฟิลิปปินส์ (PIKP) ได้ดำเนินการเดินแบบนิเวศวิทยาและการอภิปรายทางการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นในลุ่มน้ำบูซอล และป่าสงวนในเมืองบาเกียว ฟิลิปปินส์ ในเดือนมีนาคม 2567

กิจกรรมส่วนแรกคือการเดินแบบนิเวศวิทยาไปตามแนวป่าของลุ่มน้ำบูซอล นักศึกษายังได้แวะเยี่ยมสถานที่กักเก็บน้ำในลุ่มน้ำ และได้สังเกตการณ์น้ำที่อยู่ในระดับต่ำที่วิกฤติ นับตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2566 เมืองได้ประสบภัยแล้ง ส่งผลให้ทรัพยากรน้ำสะอาดของเมืองต้องแห้งลง หลังจากการเดินแบบนิเวศวิทยา PIKP ได้จัดอภิปรายทางการศึกษาช่วงสั้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น การอภิปรายนี้เน้นบทบาทที่ยิ่งใหญ่ของ เยาวชนและชนเผ่าพื้นเมืองในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นที่ยังเหลืออยู่ของเมืองบาเกียวท่ามกลางการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ความคิดเรื่องความก้าวร้าวของกาา โครงการพัฒนาต่าง ๆ ในเมือง อาทิเช่น การสร้างสถานประกอบการเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ใน พื้นที่สีเขียวเดิมและที่ดินบรรพชนของชาวอีบาลอย (ที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองในเมืองบาเกียว) ไม่เอื้ออำนวยต่อสวัสดิภาพของคนในเมือง โดยทั่วไป ภูมิภาคคอร์ดิลเลรากำลังเผชิญกับปัจจัยคุกคามจำนวนมาก อาทิเช่น การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานความ ร้อนใต้พิภพ และการทำเหมืองแร่ขนาดใหญ่ โครงการที่เป็นควาก้าวร้าวของการพัฒนาเหล่านี้มิได้เพียงคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยิ่งกว่านั้นยังต่อชีวิตและวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองในภูมิภาคอีกด้วย

หลังจากการอภิปราย นักศึกษาได้แสดงความคิดเบื้องต้นและสะท้อนเกี่ยวกับว่าพวกเขาจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรในปฏิบัติการและการสนับสนุนเพื่อปกป้องและป้องกันที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของเราสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไปที่จะมาถึง