Skip to main content

การทำบัญชีรายการทรัพยากรในการอ้างสิทธิในที่ดินบรรพชนอิบาลอย

ชาวบ้านของซิติโอ มูยอต ในบารังกาย แฮบปี้ฮอลโลว์ ในบาเกียวซิตี้ ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการทรัพยากรในพื้นที่ป่าของการอ้างสิทธิในที่ดินบรรพชนอีบาลอยเมื่อเดือนธันวาคมที่แล้ว ปี 2566 และดำเนินการต่อเนื่องในเดือนมีนาคม 2567 ด้วยการสนับสนุนของสมาคมฟิลิปปินเพื่อการพัฒนาระหว่างวัฒนธรรม (PAFID) บัญชีรายการทรัพยากรจัดทำเพื่อระบุสายพันธุ์พืชที่ สำคัญและการใช้ประโยชน์และสร้างดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพพืชในชุมชน การจัดทำเอกสารการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และสถานภาพของการปฏิบัติของชนเผ่าพื้นเมืองและอาชีพตามประเพณีก็ได้จัดทำเช่นกัน

ข้อสนเทศที่ได้รับมาจะใช้เพื่อพัฒนาแผนการอนุรักษ์ของชุมชนที่มีขั้นตอนการอนุรักษ์ละปกป้องที่ดิน ผู้คน และภูมิปัญญาของพวกเขา ทั้งยังจะใช้เพื่อสถาปนาระบบกำกับติดตามแล สภาพเขตแดนและทรัพยากรธรรมชาติของตน ในท่ามกลางกระบวนการกลายเป็นเมืองอย่างรวดเร็วของเมืองบาเกียว ชาวอิบาลอยแห่งซิติโอ มูยอต ในแฮปปี้ฮอลโลว์ ได้มีการอนุรักษ์กา

รปกป้องป่าตามประเพณีและการปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ อย่างไรก็ตาม พวกเขายังต้องได้รับการรับรองทาง กฎหมายในที่ดินบรรพชนของพวกตน

การระบุพืชในพื้นที่ลุ่มน้ำ

ที่นี่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ ณ แหล่งน้ำ เรารู้จักชื่อท้องถิ่นบางอย่าง แต่ยังมีอีกบางอย่างที่เราไม่รู้จักว่าใช้อย่างไร นั่นคือเหตุผลที่ดีที่จะระบุชื่อเหล่านั้นได้ เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าควรปลูกอะไรบ้างในแหล่งที่เราได้วางแผนต้นไม้ไว้”– โรสแมรี่ กัมตัง เกษตรกรชลประทาน

ทาลอย เซอร์ ทูบาเป็นชุมชนที่ยังมีป่าเหลืออยู่ที่ตอบสนองความต้องการน้ำของประชากรที่ กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว สมาคมนักชลประทานทาลอย เซอร์ (TSIA) ได้ดำเนินการปกป้องและอนุรักษ์แหล่งน้ำของตนสำหรับครัวเรือน สวน และไร่นาของชุมชน ในเดือนมีนาคม 2567 TSIA ได้ดำเนินการระบุพันธุ์พืชผ่านป่าที่นำไปสู่แหล่งน้ำด้วยการสนับสนุนของPIKP และนักพฤษศาสตร์ที่เป็นหุ้นส่วน การจัดทำเอกสารจะให้พื้นฐานสำหรับการระบุพืชพื้นถิ่นและเฉพาะ ถิ่นที่สำคัญที่เหมาะสมทางนิเวศวิทยาที่สามารถถูกใช้เพื่อการปลูกป่าในทาลอย เซอร์ ขั้นตอน ต่อ ๆ ไปคือจัดทำบันทึกพืชที่เชื่อมโยงทางวัฒนธรรม และจัดตั้งพื้นที่กำกับติดตามของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำนั้น